சதுப்பு புல்டோசர் TYS230-3

  • Normal Structure Bulldozer TYS230-3

    சாதாரண அமைப்பு புல்டோசர் TYS230-3

    TY230-3 புல்டோசர் அரை-திடமான இடைநீக்கம், ஹைட்ராலிக் டிரான்ஸ்ஃபர், ஹைட்ராலிக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட டிராக் வகை புல்டோசர். யூனிலீவர் இயக்கப்படும் கிரக, சக்தி மாற்றம் பரிமாற்றம்.